Skip to main content
OPMADRASAH

Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah


Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Wustha, dan Ulya adalah kesatuan dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak santri sebagai dampak dari proses pendidikan yang diikutinya.

Secara umum standar kompetensi lulusan madrasah diniyah takmiliyah awwaliyah, wustha, dan ulya terbagi dalam 3 aspek, yaitu:

1. Pengetahuan (kognitif) dengan indicator
 • Mempunyai pengetahuan tentang ajaran Islam secara lebih luas
 • Mempunyai pengetahuan Bahasa Arab secara lebih luas sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam

2. Pengamalan (psikomotorik), yaitu:
 • Mengamalkan ajaran Islam yang ditunjukkan dengan pengamalan ibadah dengan cara yang baik.
 • Kemampuan belajar dengan cara yang baik
 • Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan di masyarakat
 • Mampu menggunakan Bahasa Arab dan membaca serta memahami kitab berbahasa arab
 • Mampu memecahkan masalah berdasarkan pengamalan dan prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam.

3. Sikap dan Akhlak (afektif), yaitu:
 • Mencintai dan taat terhadap ajaran agama Islam dan bertekad untuk menyebarkannya
 • Menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lain yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam
 • Memiliki sikap demokratis, tenggang rasa dan mencintai sesame manusia, bangsa serta lingkungan sekitarnya.
 • Mencintai ilmu pengetahuan dan semangat untuk mendalaminya
 • Terbiasa disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku
 • Menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal
 • Menghargai waktu, sikap hemat dan produktif

Keseluruhan kompetensi tersebut dijabarkan secara lebih detai ke dalam standar kompetensi lulusan pada setiap mata pelajaran yang diajarkan diseluruh jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah awwaliyah, wustha, dan ulya, yaitu al-Quran, Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh Islam, dan Bahasa Arab.

Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Wustha, dan Ulya.

A. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah


1. Al-Quran

 • Mampu menghafal, menulis, dan memahami secara sederhana kandungan surat al-Fatihah dan beberapa surat pendek di dalam juz amma (dari an-naas sampai ad-dhuhaa)
 • Mengenal, memahami, dan menerapkan kaida-kaidah ilmi tajwid meliputi: makharujul huruf, hukum tanwin, nun dan mim mati, serta mad, hukum alif lam, serta tafhim dan tarqiq.
 • Mencintai dan menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup

2. Hadits

 • Mampu membaca, menulis, menghafal, memahami dan mengamalkan matan hadits pendek yang berkaitan dengan iman dan amal shaleh;
 • Mencintai dan menjadikan hadits sebagai pedoman hidup.

3. Aqidah

 • Memahami dan meyakini rukun iman dengan pembuktian dalil naqli dan aqli sederhana;
 • Memahami dan menghayati as-asmaa ul husnaa, serta sifat-sifat wajib dan mustahi bagi Allah SWT dan rasulNya;
 • Menghafal, memahami, dan membiasakan kalimat thayyibah seperti syahadatain, ta’awwudz, basmalah, hamdalah, takbir, tahlil, dan tasbih.

4. Akhlak

Pembiasaan dalam pengamalan akhlak terpuji dan adab islami serta menjauhi akhlak tercela dalam perilaku sehari-hari.

5. Fiqih

 • Mengenal, memahami pokok-pokok rukun Islam serta ketentuan pelaksanaannya;
 • Melaksanakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, infaq, sedekah dan wakaf.

6. Tarikh Islam
Mengenal, mengidentifikasi, meneladani, dan mengambil ibrah dari sejarah arab pra Islam, sejarah Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin, serta perjuangan tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-masing.

7. Bahasa arab
Berkomunikasi menggunakan minimal 120 kosakata baru dalam struktur kalimat sederhana yang dihafal untuk memahami bacaan, menulis, dan bercakap tentang topik seputar lingkungan madrasah dan rumah.

B. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha


1.Al-Quran

 • Meningkatkan pemahaman terhadap beberapa surat pilihan (al-a’laa, al-Ghasyiyah, dll) melalui penerapan hafalan, menulis, memahami kandungan makna dan mengaitkannya dengan pengamalan kehidupan nyata;
 • Memahami pengertian dasar ilmu al-Quran tentang tafsir dan mengenal beberapa kitab tafsir berbahasa arab;
 • Memahami, mencintai, dan menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup.

2. Hadits

 • Memiliki kemampuan membaca, menulis, menghafal, memahami dan mengamalkan matan beberapa hadits pendek yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ibadah dan amal shaleh lainnya serta menjadikan hadits sebagai dasar pengamalan ibadah sehari-hari;
 • Mengenal dan memahami konsep dasar ilmu hadits;
 • Memahami, mencintai, dan menjadikan hadits sebagai pedoman hidup.

3. Aqidah

 • Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun iman dengan pembuktian dalil naqli dan dalil aqli;
 • Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap dasar-dasar tauhid, al-asmaa ul husnaa, serta sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT dan rasulNya;
 • Menunjukkan sikap, pola pikir, dan perilaku yang belandaskan nilai-nilai tauhid.

4. Akhlak

Membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakal, ikhtiar, syukur, qana’ah, tawadhu’, husnudh dhan, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti riya, nifak, ananiah, putus asa, marah, tamak, takabur, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan lain-lain.

5. Fiqih

 • Meningkatkan pemahaman terhadap rukun Islam serta mampu mengidentifikasi ibadah makhdlah dan ghairu makhdlah;
 • Menjalankan ketentuan hukum Islam serta benar dalam kehidupan sehari-hari.

6. Tarikh Islam

 • Meningkatkan pengenalan dan kemampuan mengambil ibrah (manfaat) terhadap peristiwa penting sejarah kebudayaan Islam mulai perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin, masa klasik, masa kemajuan, pertangahan, kemunduran, dan masa modern, serta perkembangan Islam di Indonesia  dan belahan dunia lain;
 • Mengapresiasi fakta dan makna peristiwa bersejarah dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni;
 • Meneladani nilai-nilai dan tokoh-tokoh yang berprestasi dalam peristiwa bersejarah.

7. Bahasa arab

Berkomunikasi menggunakan minimal 440 kosakata baru dalam struktur kalimat komplek untuk memahami bacaan, menulis, menyimak, dan berbicara tentang topik keislaman dan kemasyarakatan.

C. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya


1. Al-Quran

 • Memahami isi pokok al-Quran, fungsi dan bukti keutamaannya;
 • Mengenal dan mengidentifikasi pemikiran beberapa ahli tafsir di dunia arab dan Indonesia;
 • Memahami, mencintai dan menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup.

2. Hadits

 • Meningkatkan kemampuan membaca, menulis, menghafal, memahami, dan mengamalkan matan beberapa hadits yang berkaitan dengan ketentuan ibadah dan menjadikannya sebagai dasar pengamalan ibadah sehari-hari;
 • Meningkatkan pemahaman terhadap ilmu hadits;
 • Memahami, mencintai, dan menjadikan hadits sebagai pedoman hidup.

3. Aqidah

 • Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun iman dengan pembuktian dalil naqli dan dalil aqli;
 • Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap dasar-dasar tauhid, al-asmaa ul husnaa, serta sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT dan rasulNya;
 • Menunjukkan sikap, pola pikir, dan perilaku yang belandaskan nilai-nilai tauhid.

4. Akhlak

Memahami istilah-istilah akhlak dan tasawuf, menerapkan metode peningkatan kualitas akhlak, dan membiasakan perilaku terpuji serta menghindari perilaku tercela.


5. Fiqih

 • Meningkatkan pemahaman terhadap rukun Islam, ibadah makhdlah dan ghairu makhdlah, serta maqashid asy-syari’ah.
 • Memahami dan menerapkan fiqih ibadah, mu’amalah, munakahat, mawarits, jinayah, siyasah, serta dasar-dasar ushul fiqih;
 • Menunjukkan sikap, pola pikir dan perilaku taat hukum dalam agama maupun kehidupan sosial.

6. Tarikh Islam

 • Memahami dan mengambil ibrah sejarah Islam di Indonesia dan perkembangan pesantren di dalamnya;
 • Mengapresiasi fakta dan makna peristiwa bersejarah dan mengaitkannya dalam fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni;
 • Meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dalam perkembangan sejarah kebudayaan / peradaban Islam.

Silahkan download pada link dibawah ini:
Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah

7. Bahasa arab

Berkomunikasi menggunakan minimal 440 kosakata baru dalam struktur kalimat dan gaya arab yang diprogramkan untuk memahami bacaan, menulis, menyimak, dan berbicara tentang topik keislaman dan kemasyarakatan.