Skip to main content
OPMADRASAH

Tugas Pokok Kepala dan Guru Madrasah

Assalamu alaikum sahabat kepala dan guru madrasah yang budiman, sebagai kepala madrasah dan guru tentu harus sinergi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk menjalankan roda pendidikan di madrasah. Berikut tugas pokok kepala dan guru madrasah:

Tugas Pokok Kepala dan Guru Madrasah

Kepala madrasah sebagai pendidik

1. Kemampuan membimbing guru

 • menyusun program
 • melaksanakan program
 • melaksanakan evaluasi dan analisa hasil
 • melaksanakan program remidi dan pengayaan
 • melalui berbagai kegiatan seminar, pelatihan, KKG, bahan bacaan.


2. Kemampuan membimbing karyawan

 • menyusun program kerja
 • melaksanakan tugas sehari-hari.


3. Kemampuan membimbing siswa

 • mengikuti ekstra kurikuler
 • mengikuti even lomba
 • berlaku disiplin dan berakhlak mulia
 • beribadah


4. Kemampuan mengikuti perkembangan IPTEK

 • memanfaatkan IT
 • mengikuti kegiatan KKM, seminar, pelatihan, dan bahan bacaan


5. Kemampuan memberi contoh mengajar yang baik.

 • memiliki jam mengajar 6 jam perminggu
 • memiliki prota, silabus, RPP dan buku evaluasi.


Kepala madrasah sebagai manajer

1. Kemampuan menyusun program

 • memiliki program jangka panjang ( 8 tahun )
 • memiliki program jangka menengah ( 4 tahun )
 • memiliki program jangka pendek ( 1 tahun )


2. Kemampuan mengorganisasi personalia

 • memiliki susunan struktur organisasi madrasah
 • memiliki personalia pendukung
 • menyusun personalia untuk kegiatan temporer
 • menyusun job deskripsi


3. Kemampuan menggerakkan guru dan karyawan

 • memberi arahan
 • mengkoordinasikan staf yang melaksanakan tugas
 • memonitor dan mengevaluasi setiap kegiatan


4. Kemampuan mengoptimal-kan sumber-daya madrasah

 • memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal
 • memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal
 • mengadakan sarana dan prasarana untuk madrasah


Kepala madrasah sebagai administrator

1. Kemampuan mengelola administrasi KBM dan BK

 • Memiliki kelengkapan administrasi KBM
 • Memiliki kelengkapan administrasi BK


2. Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan

 • memiliki kelengkapan administrasi kesiswaan.
 • memiliki kelengkapan kegiatan ektra kurikuler


3. Kemampuan mengelola administrasi ketenagaan

 • memiliki kelengkapan data tenaga guru
 • memiliki kelengkapan data tenaga karyawan


4. Kemampuan mengelola administrasi keuangan

 • memiliki administrasi keuangan rutin
 • memiliki administrasi keuangan non rutin


5. Kemampuan mengelola administrasi sarana prasarana

 • memiliki data administrasi gedung dan ruang
 • memiliki data administrasi mebeler
 • memiliki administrasi laboratorium
 • memiliki data administrasi perpustakaan


6. Kemampuan mengelola administrasi persuratan

 • memiliki data administrasi surat keluar
 • memiliki data administrasi surat masuk
 • memiliki data administrasi surat keputusan


Kepala madrasah sebagai supervisor

1. Kemampuan menyusun program supervisi

 • memiliki program supervisi KBM dan BK
 • memiliki program supervisi untuk kegiatan ekstra kurikuler
 • memiliki program supervisi untuk karyawan


2. Kemampuan melaksanakan program supervisi

 • melaksanakan program supervise kepada guru
 • melaksanakan program supervise kepada karyawan
 • melaksanakan program supervise untuk kegiatan ekstra kurikuler


3. Kemampuan menggunakan hasil supervisi

 • memanfaatkan hasil supervise untuk meningkatkan kinerja guru dan karyawan
 • memanfaatkan hasil supervise untuk pengembangan madrasah


Kepala madrasah sebagai pemimpin

1. Memiliki kepribadian yang kuat

 • jujur
 • percaya diri
 • bertanggung jawab


2. Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa dengan baik

 • memahami kondisi guru
 • memahami kondisi karyawan
 • memahami kondisi siswa


3. Memiliki visi dan memahami misi madrasah

 • memiliki visi tentang madrasah yang dipimpinnya
 • memahami visi madrasahnya
 • melaksanakan misi madrasah yang dipimpinnya


4. Memiliki kemampuan mengambil keputusan

 • mampu mengambil keputusan untuk urusan intern
 • mampu mengambil keputusan untuk urusan ekstern


5. Memiliki kemampuan berkomunikasi

 • mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik
 • mampu menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan.


Kepala madrasah sebagai inovator

1. Kemampuan mencari dan menemukan gagasan baru untuk pembaharuan madrasah

 • mampu mencari gagasan baru
 • mampu memilih gagasan baru


2. Kemampuan melaksanakan pembaharuan di madrasah

 • mampu melakukan pembaharuan di bidang KBM
 • mampu melakukan pembaharuan di bidang pembinaan guru dan karyawan
 • mampu melakukan pembaharuan di bidang ekstra kurikuler
 • mampu melakukan pembaharuan dalam menggali potensi masyarakat


Kepala madrasah sebagai motivator

1. Kemampuan mengatur lingkungan kerja yang bersifat fisik

 • mampu mengatur ruang kerja yang kondusif untuk bekerja
 • mampu mengatur ruang kelas yang kondusif untuk belajar
 • mampu mengatur ruang laboratorium yang kondusif untuk praktikum
 • mampu mengatur halaman dan lingkungan yang sejuk dan teratur
 • mampu mengatur lingkungan madrasah yang kondusif sebagai sumber belajar


2. Kemampuan mengatur suasana kerja yang bersifat non fisik

 • mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama guru
 • mampu menciptakan hubungan yang harmonis sesama karyawan
 • mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara guru dan karyawan
 • mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara madrasah dan masyarakat sekitar.


3. Kemampuan menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman

 • mampu menerapkan prinsip penghargaan kepada guru, karyawan dan siswa
 • mampu menerapkan prinsip hukuman kepada guru, karyawan dan siswa


10 kemampuan dasar guru

1. Mengembangkan kepribadian

 • Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
 • Berperan dalam masyarakat sebagai warga yang berjiwa pancasila.
 • Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru


2. Menguasai landasan pendidikan

 • Mengenal tujuan pendidikan untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional.
 • Mengenal sekolah dalam masyarakat.
 • Mengenal prinsip-prinsip psikologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran


3. Menguasai bahan pengajaran

 • Menguasai bahan pengajaran kurikulum.
 • Menguasai bahan pengayaan.


4. Menyusun program pengajaran

 • Menetapkan tujuan pengajaran.
 • Memilih dan menetapkan bahan pengajaran.
 • Memilih dan mengembangkan strategi pengajaran.
 • Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai.
 • Memilih dan memanfaatkan sumber belajar.


5. Melaksanakan program pengajaran

 • Menciptakan iklim belajar mengajar yang sehat.
 • Mengatur ruang belajar.
 • Mengelola interaksi belajar mengajar.


6. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan

 • Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran.
 • Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.


7. Menyelenggarakan program bimbingan

 • Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar.
 • Membimbing siswa yang berkelainan dan berbakat khusus.
 • Membimbing siswa untuk menghargai pekerjaan di masyarakat.


8. Menyelenggarakan administrasi sekolah

 • Mengenal pengadministrasian kegiatan madrasah.
 • Melaksanakan kegiatan administrasi madrasah.


9. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat

 • Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional.
 • Berinteraksi dengan masyarakat untuk penuaian misi pendidikan.


10. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran

 • Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah.
 • Melaksanakan penelitian sederhana.